Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja


Ugovor

A. Ugovorni uvjeti za usluge oglašavanja koje nudi FCR Media Online d.o.o.

B. Ugovor - www.zutestranice.hr

Čl. 1. Ovi ugovorni uvjeti

za usluge oglašavanja koje pruža FCR Media Online d.o.o., u nastavku „FCR“, čine sastavni dio ugovora o pružanju usluga oglašavanja - narudžba oglašavanja, u nastavku „ugovor“.

Čl. 2. PREDMET UGOVORA

FCR putem stranice www.zutestranice.hr za klijenta objavljuje jedan ili više online oglasa u svrhu promidžbe i informiranja o postojanju i aktivnosti klijenata. Sadržaj i svojstva online sadržaja i/ili opcija navode se u Aneksu 1 - Opći uvjeti ugovora, Aneksu 2 - Opis oglasa, Aneksu 3 - Slike-grafički prikazi i tekstovi.

Čl. 3. OBVEZE FCR-a

3.1. U pogledu online oglašavanja:

a. Na internetskim stranicama FCR-a objavljivat će oglase i bannere koje klijent zatraži, u onom grafičkom obliku i s onim svojstvima/opcijama koji su dogovoreni s predstavnikom naručitelja, u roku od 15 radnih dana od dana kada klijent ispuni sve zahtjeve koji su navedeni u članku 4.1

b. Održavat će aktivnima sadržaje, online bannere i opcije u onom obliku i u onom razdoblju koje je utvrđeno ugovorom.

c. U roku od 15 radnih dana nakon potpisivanja dodatka kojim se utvrđuju izmjene koje će biti primijenjene unijet će izmjene nakon objavljivanja.

Čl. 4. OBVEZE KLIJENTA kako bi online oglasi bili objavljeni:

4.1. Potpisat će / prihvatiti ugovor/narudžbenicu i anekse koji su primjenjivi na tip kupljenog proizvoda na temelju uvjeta koji su ugovoreni u prodajnom procesu između klijenta i predstavnika FCR-a.

a. Platit će cijenu koja je navedena u ugovoru/narudžbenici prema ugovorenim uvjetima plaćanja

4.2. Neće zahtijevati zaštitu autorskih prava za grafike koje je osmislio FCR ili podatke o položaju (Geocoding podaci); internetske stranice i online proizvodi FCR-a prisutni na stranicama FCR-a vlasništvo su FCR-a i ostat će u njegovom vlasništvu. Ovim ugovorom ne podrazumijeva se prijenos autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugog intelektualnog vlasništva.

4.3. FCR-u u roku od najviše 30 dana nakon potpisivanja / prihvaćanja online ugovora/narudžbenice predat će sve podatke, tekstualne i grafičke materijale koji su vezani uz online sadržaje i/ili bannere;

4.4. U slučaju da ne primi račun u roku od 15 dana od plaćanja obavijestit će pisanim putem odjel naplate FCR-a kako bi im poslali kopiju.

4.5. U dokumentima za plaćanje navest će identifikacijski broj ugovora / predloška za plaćanje.

4.6. Nakon sklapanja ugovora isključivo pisanim putem (faks, pošta ili e-mail) obavještavat će ured FCR-a o zahtjevima za izmjenom ugovora i/ili aneksa koji su u vezi sa slikama, tekstom, opisom kompanije, radnim vremenom, načinima plaćanja i djelatnosti.

4.7. Izmjene ugovora i aneksa u obliku dodatka bit će potpisane od obje strane.

4.8. Ako je prilikom sklapanja ugovora posrednik ovlaštena marketinška agencija, opis oglasa i grafiku može poslati ta ista marketinška agencija.

Čl. 5. CIJENA I NAČINI PLAĆANJA

Klijent može naručiti bilo koji online oglašivački artikl i/ili online sadržaj ili banner koji navode predstavnici FCR-a.

5.1. Protuvrijednost proizvoda FCR-a bit će plaćena unaprijed, u skladu s uvjetima plaćanja koji su navedeni u ugovoru/narudžbenici.

5.2. Porez na dodanu vrijednost plaća klijent, u skladu sa Zakonom o PDV-u.

5.3. Cijena će biti plaćena u kunama, na račun FCR-a naveden na ugovoru/narudžbenici.

5.4. Plaćanje će se izvršiti u najviše 2 obroka.

Čl. 6. TRAJANJE UGOVORA, PRIMITAK I POTVRDA TRAJNOG PRIKAZA OGLASA

6.1. Ugovor se zaključuje na dan plaćanja i vrijedi u razdoblju od godine dana od datuma prikaza (datuma pojavljivanja), osim ako nije drugačije naznačeno.

6.2.

a. O datumu prikaza (datum pojavljivanja) oglasa na internetskim stranicama FCR-a klijenta će obavijestiti FCR putem elektroničke pošte ili faksa, ako klijent nema e-mail adresu. Ako klijent ne pregledava e-mail ili korespondenciju, oglašavanje ili pružanje usluga zbog toga se ne obustavlja.

b. Klijent se obvezuje da će potvrditi postavljanje (pojavljivanje) oglasa na stranicama FCR-a putem elektroničke pošte, faksa ili pošte, u slučaju da klijent nema e-mail adresu, u roku od 3 dana od primitka obavijesti koja je navedena u čl. 6.2.a)

c. Ugovorne strane suglasne su da ako klijent ne potvrdi prikazivanje (pojavljivanje) u roku od 3 dana od obavijesti navedene u čl. 6.2.a), prikaz (pojavljivanje) oglasa na stranicama FCR-a teče, bez bilo kakvih drugih formalnosti, od dana obavijesti navedenog u čl. 6.2.a)

d. Klijent izjavljuje da prihvaća trajno prikazivanje oglasa koji su navedeni u Aneksu 1 ugovora/narudžbenice na internetskim stranicama FCR-a, sukladno čl. 6.2.c), a u bilo kojem drugom slučaju obvezuje se da će odmah obavijestiti FCR. Ako ne obavijesti FCR, potvrda trajnog prikazivanja stupa na snagu, bez bilo kakvih drugih formalnosti, za čitavo vrijeme trajanja ugovora.

Čl. 7. RASKID UGOVORA

7.1. Ugovor se raskida ako istekne vrijeme trajanja ugovora ili dogovorom ugovornih strana.

7.2. FCR može jednostrano zakonski raskinuti ugovor, bez bilo kakve intervencije suda ili drugih formalnosti, u jednom od slučajeva navedenih u nastavku:

a. u slučaju neizvršenja obveze plaćanja na ugovorene datume. U tom slučaju online sadržaji mogu biti uklonjeni s internetskih stranica FCR-a;

b. ako klijent ne izvrši na vrijeme obveze navedene u čl. 4.3

c. ako klijent nije suglasan s izmjenama koje FCR izvrši u skladu s čl. 9.

7.3. FCR može jednostrano zakonski raskinuti ugovor, bez bilo kakve intervencije suda uz prethodnu obavijest 15 dana prije objave online promidžbenih sadržaja.

7.4. Klijent može jednostrano zakonski raskinuti ugovor, bez bilo kakve intervencije suda uz prethodnu obavijest 15 dana prije prikaza online proizvoda.

Čl. 8. UGOVORNA OBVEZA

8.1. Ako je klijent podmirio ugovorne obveze, a FCR propustilo objaviti online proizvode i/ili bannere u razdoblju od više od 60 dana, ili su oglasi i/ili banneri prikazani sa svojstvima sličnima drugim vrstama oglasa i/ili bannera od onih koji su navedeni u ovom ugovoru ili njegovim aneksima, klijent može pisanim putem zatražiti nadoknadu iznosa koji je plaćen za online proizvode razmjerno iznosu, u okviru trajanja ugovora, dokle god su oglasi ili banneri bili prikazivani sa svojstvima sličnima drugim tipovima oglasa i/ili bannera FCR-a koji se razlikuju od ugovorenih. Iznos naknade može uključivati i penale koji se obračunavaju u iznosu od 0.01 % na dan od iznosa naknade. Klijent izjavljuje da nema drugih potraživanja i ugovorne strane suglasne su oko ograničenja ugovorne odgovornosti za sve druge zahtjeve na vrijednost gore navedenih penala u slučaju kašnjenja.

8.2.

a. Ako plaćanje obroka ili cjelokupnog dugovanja nije izvršeno na vrijeme, FCR će zahtijevati da se iznos za oglašavanje odmah plati, čak i ako cjelokupan iznos nije još dospio, ili će se pozivati na odredbe članka 7.2. a).

b. U slučaju da klijent ne izvrši obvezu plaćanja na vrijeme, suglasan je da će plaćati penale za zakašnjenje u iznosu od 0.01% dnevno od dugovanog iznosa.

c. U slučaju da ne izvrši na vrijeme obveze iz čl. 4.3, klijent se obvezuje da će platiti penale za zakašnjenje u iznosu od 0.01% dnevno od ugovorne vrijednosti.

8.3. Popusti odobreni prilikom potpisivanja ugovora ukidaju se ako se plaćanje ne izvrši na vrijeme.

8.4. Ako se ugovor raskine u skladu s čl. 7.4. na zahtjev klijenta, FCR će vratiti uplaćene iznose, zadržavajući iznos od 25% od ugovorne vrijednosti, što odgovara troškovima koji su vezani uz sklapanje ugovora (naknade, gorivo, bankovne naknade, poštanske pristojbe itd.) kao penale.

8.5. Viša sila i nesretni slučajevi oslobađaju odgovornosti stranu koja se na njih pozove pisanim putem u roku od 3 dana od događaja.

Čl. 9. OSTALE ODREDBE

9.1.

a. FCR ima pravo, uz prethodnu pisanu obavijest klijentu, da izmijeni stranicu i da odluči o redoslijedu prikazivanja na stranici.

b. FCR ima pravo, uz prethodnu pisanu obavijest klijentu, da izmijeni grafički format i font oglasa, opseg aktivnosti i bilo koja svojstva online proizvoda.

9.2. FCR ima pravo ne prikazati ili obustaviti prikazivanje oglasa i/ili bannera koje je zatražio klijent ako smatra da bi to moglo prouzročiti štetu privatnim ili pravnim osobama, ako krši zakone koji su na snazi ili zdrav razum.

9.3. Klijent izjavljuje sljedeće:

 • naručeni oglasi, riječi ili grafike u skladu su sa zakonskim odredbama, ne uzrokuju štetu trećim osobama i u potpunosti odgovara za njihov sadržaj i oblik, te u tom pogledu oslobađa od odgovornosti FCR.
 • prepoznaje i priznaje FCR kao proizvođača i/ili autora grafike za oglase i/ili prikazane bannere, sa svim pravima koja su s tim u vezi, uključujući uporabu u interesu autora, osim za grafike koje je osigurao klijent.
 • podrazumijeva se da se grafike kojima je autor FCR neće koristiti u odnosima s trećim stranama bez dopuštenja FCR-a.
 • suglasan je da se podaci koji se koriste u oglasima (tekstovi i grafike), kao i njegovi identifikacijski podaci pohranjuju, procesiraju i objavljuju. Suglasan je da će primati poslovne podatke putem bilo kojih komunikacijskih sredstava koja ne zahtijevaju operatera.
 • informiran je o pristupu, interveniranju, pravima protivljenja i svim drugim pravima koja se tiču korištenja osobnih podataka privatnih osoba, koja su navedena u Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) koji se odnosi na zaštitu osoba koje su u vezi s korištenjem osobnih podataka i slobodnim protokom tih podataka, i Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14) u vezi s korištenjem osobnih podataka i zaštitom privatnosti u sektoru elektroničkih komunikacijskih sredstava, koja mogu koristiti na temelju pisanog potpisanog i datiranog zahtjeva upućenog sjedištu FCR-a.

Čl. 10. SPOR

10.1. Svi sporovi između ugovornih strana riješit će se prijateljski, a ako to nije moguće, ugovorne strane suglasne su da će se spor rješavati pri sudu nadležnom za sjedište FCR-a.

10.2. Ovaj ugovor sastavljen je u skladu sa zakonima i zakonskom regulativom koja je na snazi na dan potpisivanja.

B - Ugovor - www.zutestranice.hr

Politika povjerljivosti

Povjerljivost vaših podataka veoma nam je važna, stoga ćemo se informacijama o vama i vašem poduzeću koje od vas dobijemo koristiti isključivo kako bi nam pomogle u poboljšanju naših usluga. Nećemo prenositi ili na neki drugi način ustupati ove podatke trećim stranama, osim ako je to nužno kako bismo ispunili vaše zahtjeve. Koristit ćemo se određenim e-mail adresama isključivo kako bismo odgovorili na elektroničku poštu koju nam šaljete. Navedene e-mail adrese neće se koristiti u druge svrhe i neće se otkrivati trećoj strani.

Poveznice (linkovi)

Na našoj stranici nalaze se poveznice (linkovi) na druge internetske stranice. Obavještavamo vas da nismo odgovorni za politiku povjerljivosti tih internetskih stranica i savjetujemo vam da pročitate izjave o povjerljivosti svih stranica koje prikupljaju osobne podatke.

Kolačići (cookies)

Kolačić (cookie) je alfanumerički identifikator koji prenosimo na vaš hard disk putem web preglednika kada posjećujete našu stranicu. Omogućuje našem sustavu da prepozna kada ponovno posjetite našu stranicu i omogućuje nam da poboljšamo usluge koje pružamo našim korisnicima. Kolačići se također mogu koristiti kako bi se dopunjavali podaci o najposjećenijim zonama internetskih stranica. Ovi podaci o prometu koristit će se kako bismo povećali sadržaj naših internetskih stranica i kako bismo ga učinili jednostavnijim. Nećemo pratiti stranice koje su posjećene za vrijeme posjeta našoj stranici. Ako želite isključiti kolačiće, možete konfigurirati te postavke u svom pregledniku.

Osobni podaci i zaštita sadržaja

FCR Media Online d.o.o. vodeće je poduzeće na tržištu poslovnih imenika u Hrvatskoj, koje nudi bazu poslovnih subjekata razvrstanih po djelatnostima, pružajući širok raspon proizvoda i usluga, dostupnih na adresi www.zutestranice.hr, omogućavajući pretragu prema djelatnostima i lokaciji.

 1. FCR sukladno zakonu obvezuje se na povjerljivost osobnih podataka korisnika i poštovanje njegovih prava na zaštitu privatnog života u pogledu osobnih podataka. Ova obveza ne odnosi se na podatke koje korisnici prenose trećim stranama.

 2. Korištenje osobnih podataka od strane FCR-a u skladu je sa zakonom, u dobroj vjeri, za zakonom dopuštene svrhe kako bi se zaključili i izvršili drugi ugovori o pružanju usluga FCR-a, koji se tiču pružanja usluga FCR-a.

 3. Klijent izjavljuje da je suglasan s korištenjem njegovih osobnih podataka i da je upoznat s pravima iz Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12).

 4. FCR poštuje prava koja su zajamčena Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) i koja se tiču zaštite osoba u vezi s procesiranjem osobnih podataka i slobodnim protokom tih podataka, i Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14) u vezi sa zaštitom potrošača u pogledu sklapanja i izvršenja ugovora na daljinu.

  Ako korisnik zahtijeva prekid procesiranja osobnih podataka, njegov će pristup internetskoj stranici biti automatski ograničen, s obzirom na to da nije moguće funkcioniranje bez procesiranja osobnih podataka.

 5. Bilo kakav pokušaj pristupa osobnim podacima drugih korisnika ili izmjene sadržaja stranice www.zutestranice.hr ili utjecanja na performanse servera na kojemu je smještena smatrat će se pokušajem prevare i protiv počinitelja bit će pokrenut kazneni postupak.

 • procesiranje vaših narudžbi ili zahtjeva
 • nuđenje proizvoda i / ili usluga
 • naplata
 • rješavanje vaših zahtjeva, odgovaranje na vaše upite;
 • analiza tržišta i proizvoda i promidžba proizvoda i usluga FCR-a;
 • kontaktiranje korisnika (uključujući poštu, e-mail, faks, tekstualne poruke, pager ili telefon) o proizvodima i uslugama koje pruža FCR ili o proizvodima i uslugama pažljivo odabranih trećih strana za koje smatramo da bi vas mogli zanimati (osim ako pisanim putem zatražite da vas se ne kontaktira u tim slučajevima);
 • bilježenje vaših podataka kako bi vam se dodijelile ili ponudile nagrade, popusti ili druge pogodnosti, kao i da bi se riješili drugi zahtjevi koje biste mogli imati u pogledu programa pogodnosti za korisnike ili drugih sličnih programa.

Imate pravo na pristup svojim privatnim podacima kojima raspolažemo te na ispravak svih pogrešnih informacija o vama. Ako ne želite da se vaši podaci prikazuju na svim ili dijelu proizvoda FCR-a ili ako ne želite da se vaši podaci koriste u promidžbene svrhe, ili ako postoji bilo kakav problem vezan uz vaše privatne podatke koji su prikupljeni i pohranjeni o kojemu biste htjeli raspraviti, molimo vas da nas kontaktirate na office@zutestranice.hr.